Pradžia Priėmimo tvarka Priėmimo į gimnaziją tvarka
 
                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                  Panevėžio Vytauto Mikalausko
                                                                                  menų gimnazijos direktoriaus
                                                                                  2018 m. gruodžio 31 d.
                                                                                  įsakymu Nr. V-169

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

       1. Į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 1-ą klasę priimami 6-7 metų vaikai, turintys meninius (muzikos, dailės) gebėjimus iš Panevėžio miesto, rajono ir apskrities bei kitų Lietuvos vietovių.
       2. Mokiniai priimami į aukštesnes klases jeigu klasėje yra vietų ir meninis (muzikos, dailės) išsilavinimas atitinka konkrečios klasės reikalavimus.
       3. Informacija apie priėmimą skelbiama gimnazijos interneto puslapyje adresu: www.menumokykla.panevezys.lm.lt, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo,  meno/muzikos mokyklose.
      4. Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytos stojamojo egzamino (muzikos, dailės) vertinimo komisijos patikrina ir įvertina vaikų meninius gebėjimus pagal patvirtintus kriterijus:
      4.1. stojantiems be muzikinio pasiruošimo: muzikinę klausą, muzikinę atmintį, ritmo pojūtį, koordinaciją ir fizinius duomenis;
      4.2. stojantiems su muzikiniu pasiruošimu: muzikinių kūrinių menišką atlikimą ir intonaciją, muzikinę klausą, muzikinę atmintį, ritmo pojūtį, koordinaciją ir fizinius duomenis;
      4.3. stojantiems į dailę: komponavimo gebėjimus, spalvinę, grafinę raišką.
      5. Galima mokytis atlikėjo raiškos:
      5.1. nuo 1 klasės: fortepijono, smuiko, alto, violončelės, išilginės fleitos, akordeono, lumzdelio, birbynės, kanklių;
      5.2. nuo 5 klasės: fleitos, klarneto, fagoto, saksofono, trimito, valtornos, trombono, tūbos, mušamųjų, liaudies instrumentų, gitaros, dainavimo (klasikinis, pramoginis), chorinio dainavimo ir dirigavimo;
     5.3. nuo I gimnazinės  klasės atlikėjo raiškos be jau minėtų atlikėjo raiškų mokome – kontraboso,  garso režisūros.
     6. Mokoma šių dailės raiškos dalykų: piešimo, grafikos, tapybos, skulptūros, kompozicijos, dailės ir architektūros istorijos, dizaino, akvarelės, projektavimo, keramikos, interjero vizualizacijos.

II. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR EGZAMINŲ VYKDYMAS

     7. Prašymai priimami nuo kalendorinių metų sausio 2 d. gimnazijos raštinėje.
     8. Velykinių atostogų metu vyksta atvirų durų savaitė.
     9. Stojamieji (dailės, muzikos) egzaminai į Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnaziją vyksta pagal iš anksto pateiktą grafiką, kuris skelbiamas gimnazijos internetinėje svetainėje.
     10. Papildomas priėmimas  vyksta birželio ir rugpjūčio mėnesiais, pagal pateiktą grafiką.
     11. Priimtųjų sąrašai skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje.

III. REIKALINGI DOKUMENTAI

     12. Prašymą dėl priėmimo į gimnaziją pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) gimnazijos raštinėje. Nuo 14 metų mokinys pats rašo prašymus turėdamas tėvų sutikimus.
     13. Stojantieji informuoja stojamųjų egzaminų vertinimo komisiją apie mokymosi ir dalyvavimo popamokinėje veikloje sėkmingumo rezultatus.
     14. Paskelbus priimtų mokinių sąrašus, į gimnazijos raštinę reikia pristatyti: gimimo liudijimo kopiją/asmens tapatybės dokumento kopiją, medicininę pažymą, 3 vaiko nuotraukas dokumentams, ugdymo programos baigimo pažymėjimą arba mokymosi rezultatų pažymą, gyvenamosios vietos deklaraciją (jei gyvena ne Panevėžyje)
     15. Gimnazija su mokiniu sudaro  mokymo sutartį. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai/globėjai/rūpintojai, nuo 14 metų sudaroma mokymo trišalė sutartis (gimnazija, tėvai/globėjai/rūpintojai, mokinys).

IV. STOJAMIEJI EGZAMINAI

     16. Stojantieji į 1-IV klases laiko Stojamąjį muzikos egzaminą.
     17. Stojantieji į 1-4 klases ir į 5-IV klases be muzikinio pasirengimo laiko tinkamumo pasirinktai atlikėjo raiškai egzaminą. (Atsisiųsti čia)
     18. Stojančiųjų į 2-IV klases su muzikiniu pasiruošimu solfedžio reikalavimai:
     18.1. padainuoti: solfedžiuoti muzikinį tekstą iš natų, intonuoti gamas (mažorines, minorines), intervalus, akordus (T, S, D) ir jų apvertimus, akordų junginį (T-S6-T, T-S64-T). Stojantiems į 9-IV klases ir  D7 bei jo apvertimus su sprendimu;
    18.2. atpažinti: dermes (mažoras, minoras), intervalus, kvintakordus. Stojantiems į 9-IV klases ir  keturgarsius akordus;
    18.3. pakartoti pateiktą ritmo darinį.
    19. Stojančiųjų į 2-IV klases su muzikiniu pasiruošimu atlikėjo raiškos reikalavimai:
    19.1. Fortepijonas, styginiai instrumentai:
    19.1.1. stojantiems į 2-4 klases atlikti mintinai du skirtingo charakterio kūrinius;
    19.1.2. stojantiems į 5-8 klases atlikti mintinai du kūrinius: polifoniją arba stambios formos kūrinį ir etiudą;
    19.1.3. stojantiems į 9-IV klases atlikti mintinai tris kūrinius: polifoniją, stambios formos kūrinį (sonatą, sonatiną, variacijas) ir virtuozinį kūrinį (etiudas, pjesė).
    19.2. Pučiamieji instrumentai.
    19.2.1. etiudas (iš lapo), pjesė mintinai.
    19.3. Akordeonas, liaudies instrumentai (kanklės, lumzdelis, birbynė).
    19.3.1. atlikti mintinai du skirtingo charakterio kūrinius.
    19.4. Choro dirigavimas, dainavimas (klasikinis, pramoginis).
    19.4.1. atlikti mintinai dvi skirtingo charakterio dainas, išraiškingai padeklamuoti eilėraštį.
    20. Stojantieji į 1-IV klases laiko stojamąjį dailės egzaminą:
    20.1. Dailės egzamino metu reikia turėti:
    20.1.1. būsimiems pirmokams: A4 formato popieriaus, flomasterius;
    20.1.2. stojantiems į 2-4 klases: A4 formato popieriaus, flomasterius, 6-8 savarankiškai atliktus kūrybinius darbelius.
    20.1.3. Stojantiems į 5-7 klases: A3 formato popieriaus, guašo, indelį vandeniui, paletę, teptukus, pasirinktas grafines priemones, 8-IV savarankiškai atliktus kūrybinius darbus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    21. Gimnazija pasilieka teisę keisti priėmimo tvarkos atskirus punktus.
    22. Stojančiojo į gimnaziją prašymo pavyzdys. Atsisiųsti čia.

Gimnazija dalyvauja projektuose

Bendrasis logo

zenklas 2015-04-13


smm

 

mtpplius

sac

etwining

eTwinning Kokybes-zenklas_200x200px